Welkom bij de stichting SRZ

De stichting SRZ (Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen) is het samenwerkingsverband tussen de tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond.

Volgens de SRZ-statuten is het doel van SRZ ‘de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond bevorderen op het gebied van instelling overstijgende zaken, alsmede al wat hiermee verband houdt of daaraan bevorderlijk is’.

Leidend in de uitwerking van dit abstract geformuleerde doel is voor de SRZ-bestuursleden altijd het verbeteren van de kwaliteit van de (ziekenhuis)zorg en het verhogen van de doelmatigheid voor de patiënten in de regio Rijnmond. De ziekenhuisbesturen stellen met elkaar vast waar samenwerken een meerwaarde geeft als het gaat om het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

SRZ-activiteiten

 • Veiligheid en kwaliteit: regionaal wordt nauw samengewerkt aan het ontwikkelen van een samenhangend veiligheid- en kwaliteitsbeleid binnen de SRZ-ziekenhuizen
 • Match.SRZ: door de vraag naar gespecialiseerd zorgpersoneel vanuit alle SRZ-ziekenhuizen te bundelen zijn scherpe prijsafspraken gemaakt met alle detacheringsbureaus in de regio Rijnmond
 • Actuele wet- en regelgeving: het is efficiënt en praktisch als binnen de ziekenhuizen in de regio dezelfde afspraken gelden, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met agressie binnen ziekenhuizen en signalering van kindermishandeling/huiselijk geweld
 • Regionale Privacy: in de regio Rijnmond wordt gewerkt aan het opzetten van regionale elektronische patiëntendossiers. De Regionale Privacy Commissie bewaakt het zorgvuldig omgaan met uitwisseling van regionale  patiëntgegevens.

SRZ is partij bij een groot aantal regionale (keten)activiteiten, waar meerdere zorgpartijen bij betrokken zijn. Regionale zorgbrede activiteiten zijn onder meer:

 • deRotterdamseZorg.nl: bevordert  een kwalitatief en kwantitatief goede op elkaar aansluitende personeelsbezetting binnen de gezondheidszorg in de regio Rijnmond
 • RijnmondNet: SRZ maakt samen met de meerderheid van de overige zorginstellingen in Rijnmond gebruik van de infrastructuur van het RijnmondNet.
 • ROAZ: iedere patiënt moet zo snel mogelijk op de juiste plaats komen wanneer hij acute zorg nodig heeft
 • Dementieketen: samenwerken in de keten om optimale zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te realiseren
 • Samenwerking ziekenhuizen/GHOR: in deze overeenkomst zijn de afspraken tussen de ziekenhuizen en de GHOR vastgelegd.
 • ijsselland
 • sfg
 • havenziekenhuis
 • van_weel
 • oog
 • spijkenisse_mc
 • maasstad
 • erasmus_mc
 • ikazia
 • rijndam
TOP