Juridische zaken

Handreiking medisch beroepsgeheim

Op advies van de werkgroep is door SRZ, Openbaar Ministerie en Politie in 2008 een convenant getekend, waarin afspraken zijn vastgelegd over hoe om te gaan met informatie die onder het medische beroepsgeheim valt. Op basis van dit convenant is een handreiking opgesteld die een overzicht geeft van de afspraken die in het convenant zijn gemaakt over het medisch beroepsgeheim in het algemeen en in bijzondere situaties.

In mei 2016 is de derde, herziene druk van deze Handreiking uitgebracht. De Handreiking is  opgenomen op het intranet van alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen.