Onverzekerde patiënten

Subsidie medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerde verzekeringsplichtigen en aanpak onverzekerdheid voor zorgverleners

Er zijn twee nieuwe maatregelen voor onverzekerde verzekeringsplichtigen. Er is een maatregel om er voor te zorgen dat onverzekerde verzekeringsplichtigen toegang hebben tot medisch noodzakelijke zorg en er is een maatregel getroffen om er voor te zorgen dat onverzekerden verzekeringsplichtigen zich kunnen verzekeren. Het gaat hier om de landelijke subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerde verzekeringsplichtigen en de lokale Aanpak onverzekerdheid.

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerde verzekeringsplichtigen

Alle medisch noodzakelijke zorg voor geboden door eerste en tweede lijn zorgverleners wordt vergoed voor zover de patiënt een onverzekerde verzekeringsplichtige is en hij/zij de kosten niet zelf kan betalen. Alleen de zorg die valt onder de basisverzekering ZVW valt onder de subsidieregeling. Er zijn enkele behandelingen uitgezonderd. Het gaat onder andere om liposuctie, IVF, cosmetische chirurgie. Het CAK kan u precies informeren welke behandelingen van subsidie zijn uitgesloten.

De subsidie wordt verstrekt door het ministerie van VWS. De subsidieregeling gaat op 1 maart 2017 in en duurt in principe tot en met 28 februari 2022. Daarna moet de vergoeding van medische zorg voor onverzekerde verzekeringsplichtigen in wetgeving zijn vastgelegd.

Het CAK voert de subsidieregeling uit. Op de website van het CAK staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie en de wijze van aanvragen van de subsidie. Enkele kernpunten van de subsidieregeling zijn:

 • Subsidiabel is de zorg die valt onder de basisverzekering ZVW. Hierop zijn enkele behandelingen uitgezonderd.
 • De zorg die de patiënt niet zelf kan betalen wordt volledig vergoed naar gangbare tarieven.
 • De subsidieregeling is alleen van toepassing op onverzekerde verzekeringsplichten. Uitgesloten zijn onverzekerbare vreemdelingen en niet verzekeringsplichtige EU-migranten. Voor vergoeding van zorg geleverd aan onverzekerbare vreemdelingen blijft de Regeling onverzekerbare vreemdelingen van kracht. Voor medische zorg geleverd aan onverzekerde niet verzekeringsplichtige EU-migranten bestaat er geen subsidieregeling.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet vóór het einde van de volgende dag dat de behandeling gestart is een melding worden gedaan aan de GGD GHOR. De dagen in het weekend tellen mee.
 • Iedere nieuwe behandeling moet opnieuw gemeld worden bij GGD GHOR en moet separaat een subsidieaanvraag worden ingediend.
 • Alleen subsidiabel zijn de medische kosten van patiënten die een toestemmingsverklaring voor uitwisseling van gegevens hebben getekend.
 • De subsidie wordt na afloop van ieder kwartaal voor alle behandelingen tegelijk aangevraagd bij het CAK.

Aanpak onverzekerdheid

De subsidie is de start van ondersteuning om er voor te zorgen dat de onverzekerde patiënt zich zo snel mogelijk verzekerd. Om dat te realiseren gaan de gemeenten onverzekerden helpen om zich in te schrijven in de Basisregistratie personen, zich te verzekeren en waar nodig helpen om het leven op orde te krijgen. De hulp van de gemeenten is het meest effectief als deze zo snel als mogelijk na start van de behandeling wordt opgestart. Het is om die reden dat de medische zorgverlener voor het einde van de volgende dag de start van de behandeling aan de GGD GHOR moet melden. De GGD GHOR zet de melding door naar het lokale GGD meldpunt onverzekerden die de melding vervolgens doorzet naar de gemeente die de onverzekerde gaat inschrijven, verzekeren en waar nodig gaat ondersteunen om het leven op orde te krijgen. Het GGD meldpunt informeert de medische zorgverlener welke gemeente de onverzekerde gaat ondersteunen zodat de medische zorgverlener afspraken kan maken over hoe de patiënt het beste geholpen kan worden.

Wanneer de onverzekerde ingezetene is van Rotterdam zal het GGD meldpunt de zorgzwaarte inventariseren om te bepalen welke gemeentelijk organisatieonderdeel de patiënt gaat helpen. Dat kunnen de wijkteams, of de Centraal Onthaal loketten voor daklozen of de verpleegkundigen van het GGD Vangnet team zijn. Zij zullen vervolgens bepalen op welke wijze zij de onverzekerde gaan ondersteunen.

Vraagbaak

Algemene informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van het CAK

Vragen over de subsidieregeling kunt u sturen naar het e-mailadres servicedesk@hetcak.nl  van het CAK.

Voor vragen over de aanpak onverzekerdheid kunt u terecht bij het GGD meldpunt onverzekerden.

Contactgegevens GGD Rotterdam-Rijnmond meldpunt onverzekerden

Gemeente e-mailadres GGD meldpunt

onverzekerden

Contactpersonen Telefoonnummer Contactpersonen
Rotterdam _MO_onverzekerdenregeling@rotterdam.nl Moniek van Dijk

Diny van Leeuwen

010- 2670700

010- 2670700

rf.lopes@rotterdam.nl Rinaldo Lopes (aanvraag ‘verbreed briefadres’)

Afgesproken beleid ten aanzien van andere onverzekerde patiënten

Om de noodzakelijke patiëntenzorg te leveren heeft het Algemeen Bestuur van de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen afgesproken dat alle SRZ-ziekenhuizen de volgende beleidsregel hanteren:

‘De minimale zorgplicht van ziekenhuizen ten aanzien van alle onverzekerbare vreemdelingen en niet verzekeringsplichtige EU-migranten houdt in dat het moet gaan om een situatie waarin de verlening van medische zorg niet kan worden onthouden of uitgesteld zonder het leven of de gezondheidstoestand van betrokkene dan wel de Nederlandse volksgezondheid ernstig in gevaar te brengen. Dit betreft medisch noodzakelijke zorg ter beoordeling aan een medicus. De term medisch noodzakelijke zorg benadrukt dat de arts de noodzaak van de zorg vaststelt. Er wordt uitgegaan van het vooropstellen van de professionele verantwoordelijkheid. Het is aan de arts om te beoordelen of medische zorg noodzakelijk is.’

Handleiding toegang tot ziekenhuiszorg voor onverzekerbare illegalen

De Rotterdamse partijen – GGD, straatdokters en SRZ-ziekenhuizen – hebben werkafspraken gemaakt wat betreft de toegang tot ziekenhuiszorg voor onverzekerbaren en niet verzekeringsplichtige EU-migranten.

 • Bij het insturen van een onverzekerbare of niet verzekeringsplichtige EU-migrant neemt de straatdokter rechtstreeks contact op met de dienstdoende specialist in het ziekenhuis.
 • In geval er een verschil van interpretatie ontstaat ten aanzien van de medische noodzaak van behandeling door de medisch specialist van de onverzekerbare of niet verzekeringsplichtige EU-migrant bemiddelt de GGD tussen ziekenhuis en straatdokter. In dat geval kan zowel de straatdokter als de medisch specialist contact opnemen met de heer H. Visser, coördinator ‘de Straatdokter’, telefoonnummer: 010-4339375, e-mailadres: visser@rotterdam.nl.
 • Mevrouw J.M. van der Waal, telefoonnummer: 06-41011701, e-mailadres: joke.van.der.waal@stichting-srz.nl, treedt namens de SRZ-ziekenhuizen op als counterpartner voor de GGD.
 • De bemiddeling laat onverlet de verantwoordelijkheid van de behandelend medisch specialist.

Gezondheidszorg asielzoekers (GZA)

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) neemt per 1 januari de organisatie van de zorg voor asielzoekers op zich.
Onderstaande informatie is relevant voor het leveren van medisch specialistische zorg aan asielzoekers.

Vervoer
Als een asielzoeker met een zorgtaxi naar het ziekenhuis is gekomen, heeft hij ook recht op een terugrit. Op de ritbevestiging die hij bij zich heeft, staat het nummer van ZCN vermeld; de gecontracteerde uitvoerder van zittend ziekenvervoer. Het nummer van ZCN is: 010 – 280 8 122.

Ritbevestiging
Als iemand geen ritbevestiging heeft, maar de arts acht het wel medisch noodzakelijk dat iemand met een taxi teruggaat naar de verblijfplaats of het bezoek heeft plaatsgevonden in de ANW-uren, dan kunt u contact opnemen met ZCN.Er kunnen alleen ritten ingeboekt worden bij de lokaal gecontracteerde vervoerder via ZCN.

Vergoedingen
De zorg waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken, vindt u in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Deze is te vinden op rmasielzoekers.nl. Declaratieverkeer verloopt zoals gebruikelijk via VeCoZo. Hiervoor heeft u het zorgnummer van de asielzoeker nodig. Dit staat op de zorgpas van de asielzoeker vermeld. De Uzovi-code voor asielzoekerszorg is 3355. Gelieve geen rekeningen naar de asielzoeker zelf te sturen.

Zorgmail
Communicatie richting de GZA huisarts verloopt per 1 januari 2018 via ZorgMail nummer: 500109409 en ZorgMail adres: 500109409@lms.lifeline.nl. Hiervoor is geen AGB-code nodig van de huisarts.

Praktijklijn
De Praktijklijn is beschikbaar voor medische vragen via het intercollegiale nummer 088 112 2 113.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met  info@rmasielzoekers.nl.